ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำหรับตำบลขุนทะเลเป็นอีกพื้นหนึ่งที่มีทรัพยากร ที่น่าสนใจ บึงน้ำขนาดใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางน้ำ เป็นพื้นที่พักผ่าผ่อนหย่อยใจ  วิถีชีวิต การประกอบกอบอาชีพ และเป็นแหล่งดูนกนานาพันธ์ เดิมตำบลขุนทะเลมีเพียง 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 2 บ้านท่าไม้เหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านดอนเกลี้ยง ต่อมาประมาณปีพุทธศักราช 2486 กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ได้เข้ามาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองขุนทะเล เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร และได้ตัดเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ ถนนสุราษฎร์-นาสาร ผ่านกลางตำบลขุนทะเลตลอดแนว

เข้าสู่ระบบ